Aan de hand van de Omgevingswijzer wordt het vigerende beleid geanalyseerd. Dit vormt de basis voor het verdere projectproces om focus en ambities te stellen. De analyse wordt verwerkt in een rapportage met daarin de volgende tabellen:

issue principe beleid effect
A Habitat-diversiteit- en kwaliteit De samenhang in de leefruimte van planten en dieren wordt versterkt en de versnippering van het landschap wordt tegengegaan Beschermen habitat tegen versnippering en aantasting. Voorkomen negatieve effecten op habitats pos
B Ecologische- verbindingen Ecologische verbindingen(land en water), met het oog op faciliteren van de volledige voedselketen (van plankton tot aaseters) en vistrappen, worden in stand gehouden In stedelijke omgevingen anticiperen op ecologische structuren. Pos

De omgevingswijzerscan wordt opgesteld in stap 1 (analyse vraag en ambities) van het stappenplan Duurzaam GWW.