Met de omgevingswijzer is het mogelijk om een analyse te maken van de impact van een project op de omgeving of van het beleid van een organisatie en dat visueel weer te geven. Het instrument helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaven en projecten in een gebied en duurzame eisen/wensen uit beleid inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en ontwikkelt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied. Zowel de sociale, de ecologische als de economische duurzaamheid (people, planet en prosperity) komen aan bod.

De Omgevingswijzer kan worden ingezet voor diverse doeleinden:

Strategisch Omgevingsmanagement

Megaborn voert een stakeholderinventarisaties- en analyses uit aan de hand van het concept van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) in combinatie met het inzetten van de Omgevingswijzer. Ten behoeve van de inventarisatie wordt op basis van de thema’s van de Omgevingswijzer onderzocht welke stakeholders een belang hebben bij het project. Vervolgens wordt de Omgevingswijzer ook ingezet als instrument om het belang van de stakeholders te inventariseren aan de hand van de thema’s. Het resultaat van de stakeholderinventarisatie- en analyse m.b.v. de Omgevingswijzer bestaat uit:

  • Een overzicht van alle betrokken stakeholders
  • Per stakeholder de volgende informatie: NAW-gegevens, contactpersoon, hoedanigheid of typering, aard van belang, mate van belang, mate van invloed, risico’s, standpunt, samenwerking met andere stakeholders (allianties, maatregelen/acties, correspondentie, verslagen en maatregelen in ogen van de stakeholder
  • Een ingevulde Omgevingswijzer per stakeholder
  • Een rapportage waarin de ingevulde Omgevingswijzers met elkaar worden vergeleken en geanalyseerd en waarin een advies is opgenomen voor de wijze waarop het project om kan gaan met de verschillende stakeholders voor een zo breed mogelijk draagvlak.

Analyse beleid

Aan de hand van de Omgevingswijzer wordt het vigerende beleid geanalyseerd. Dit vormt de basis voor het verdere projectproces om focus en ambities te stellen. De analyse wordt verwerkt in een rapportage met daarin de volgende tabellen:

issue principe beleid effect
A Habitatkwaliteit De samenhang in de leefruimte van planten en dieren wordt versterkt en de versnippering van het landschap wordt tegengegaan Beschermen habitat tegen versnippering en aantasting. Voorkomen negatieve effecten op habitats pos
B Ecologische connectiviteit Ecologische structuren (land en water), met het oog op faciliteren van de volledige voedselketen (van plankton tot aaseters) en vistrappen, worden in stand gehouden In stedelijke omgevingen anticiperen op ecologische structuren. Pos

Analyse projectcontext

Aan de hand van de Omgevingswijzer wordt de projectcontext geanalyseerd. De resultaten worden verwerkt in een rapportage.

Variantenvergelijking

De thema’s van de omgevingswijzer kunnen ook gebruikt worden als afwegingskader voor het vergelijken van verschillende varianten
binnen een project. Door de omgevingswijzer te gebruiken bestaat het afwegingskader uit thema’s die relevant zijn voor een duurzaam
project. De visualisaties van de verschillende varianten kunnen vervolgens vergelijken worden om de meest geschikte variant te kiezen.