Coaching, Brabantse Delta

Megaborn vervult voor diverse opdrachtgevers een coachende rol op het gebied van Duurzaam GWW.

Bij het waterschap Brabantse Delta vervult Megaborn deze rol binnen het project Verbetering Regionale Keringen. In dit project wordt gewerkt aan de verbetering van verschillende categorieën keringen die in 2013 zijn getoetst en afgekeurd, namelijk:

 1. Keringen langs regionale wateren als Mark, Vliet, Dintel, Laakse Vaart en Leurse Haven: 160 km (incl. bijzonder waterkerende constructies (bijvoorbeeld damwanden);
 2. Keringen langs boezemwateren als Roode Vaart en (aftakkingen van) Oude Maasje 6 km.

Bij deze toetsing zijn ook de waterkerende kunstwerken meegenomen (95 st).

De opgave is om de dijken zodanig te beschouwen en/of te verbeteren dat volgens de huidige inzichten de keringen minimaal de komende 50 jaar weer gaan voldoen.

Het waterschap heeft de ambitie om te werken aan een goede samenwerking met de stakeholders aan de versterking van de economische structuur en een duurzaam ingerichte leefomgeving, waarbij sterk wordt gelet op het benutten van kansen op het gebied van People, Planet en Profit. Daartoe wordt voor het Project Verbetering Regionale Keringen gewerkt aan het invoeren van de Aanpak Duurzaam GWW in het project en het zorgen van leereffecten op de gehele organisatie van het Waterschap Brabantse Delta. Dus vanuit het projecten inbrengen van items en aanbevelingen naar het beleid en organisatie en vice versa. Secundair kan dit doorwerken op de stakeholders en daarmee een nog breder draagvlak krijgen en groter duurzaamheidseffect genereren.

Megaborn is gevraagd het waterschap hierin te coachen/begeleiden. Voor de implementatie in het project zijn door Megaborn een aantal activiteiten verricht:

 • Zorgen dat mensen in het projectteam en zo mogelijk in de afdeling weten wat de procesaanpak Aanpak Duurzaam GWW is, hoe het werkt, en hoe ze er in hun projecten en hun organisatie mee om kunnen gaan. Dit is bereikt door middel van een e-learning en workshop;
 • Zorgen dat in het project Duurzaamheid gemaximaliseerd wordt en de Aanpak Duurzaam GWW goed wordt opgepakt. Dit is ingevuld door in de PA-rol (Project-Assurance) de rol van duurzaamheidsmanager te vervullen te zorgen dat het projectteam en de projectuitvoerenden op een goede manier met duurzaamheid aan de gang gaan, dat kansen worden benut, dat het beleid en de organisatie hier goed op faciliteren, dat ervaringen en uitkomsten goed worden geborgd en dat er goed over de voortgang en ontwikkeling wordt gecommuniceerd met de organisatie, het bestuur en de stakeholders.
 • Zorgen dat Duurzaamheid goed wordt verankerd in de stukken voor het ontwerp, de offertes, de contracten en de keuze voor de wijze van marktbenadering en bouworganisatiemodel;
 • Zorgen dat leerervaringen worden geborgd en gedeeld in de afdeling en over de projecten heen;
 • Zorgen dat de Aanpak wordt verankerd in de werkmethoden van WSBD, door in de ruimte die het project daarvoor biedt handvatten aan te geven.

Voor de training Aanpak Duurzaam GWW zijn de volgende leerdoelen bereikt:

 • Leren toepassen van het stappenplan van de Aanpak Duurzaam GWW op basis van een case. De case is tevens de basis voor de workshop;
 • Leren denken in kansen en doelen en leren hoe de gereedschappen en instrumenten in de aanpak hierbij helpen;
 • Deelnemers leren de 6 stappen als cyclisch geheel in een aantal verschillende fases en vanuit een aantal rollen toe te passen. De case wordt niet volledig behandeld, dus alle stappen in alle fases, maar wordt beperkt tot een aantal elementaire momenten.
 • Leren denken en doen in proces en Duurzaamheid in fasen concreet te maken;
 • Leren benaderen vanuit verschillende perspectieven en verschillende standpunten;
 • Weten van beïnvloedingsmogelijkheden afhankelijk van de fase;
 • Leren stakeholders herkennen en erkennen.