Ambitiewebsessie Park Maashorst, Uden

De gemeente Uden is bezig met de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Park Maashorst. Voor Park Maashorst heeft Uden de ambitie een hoogwaardig, duurzaam en groen woonmilieu te realiseren. Hierbij lopen de te realiseren woningen, omgeving en entree van de Maashorst in elkaar over en hebben deze onlosmakelijk met elkaar te maken. De gemeente Uden was nog zoekende naar de wijze waarop concreet invulling kon worden gegeven aan de duurzame ambities: waar de focus op dient te liggen en welke maatregelen ze kunnen treffen.

Park Maashorst en Duurzaam GWW

Om de gemeente hierin te begeleiden heeft Megaborn een interactieve Ambitiewebsessie georganiseerd. Het resultaat van deze sessie is:

 • een interessante discussie met nieuwe eye-openers voor de projectteamleden zoals nieuwe interessante betrokken disciplines/belanghebbenden
 • een ingevuld Ambitieweb met duidelijke focusthema’s
 • een verantwoording naar het bestuur voor de keuze én het niet kiezen van bepaalde focusthema’s
 • aansluiting van het project op het beleid van de gemeente
 • een overzicht met duurzame maatregelen die men kan treffen om invulling te geven aan de focusthema’s

 

Coaching, Brabantse Delta

Megaborn vervult voor diverse opdrachtgevers een coachende rol op het gebied van Duurzaam GWW.

Bij het waterschap Brabantse Delta vervult Megaborn deze rol binnen het project Verbetering Regionale Keringen. In dit project wordt gewerkt aan de verbetering van verschillende categorieën keringen die in 2013 zijn getoetst en afgekeurd, namelijk:

 1. Keringen langs regionale wateren als Mark, Vliet, Dintel, Laakse Vaart en Leurse Haven: 160 km (incl. bijzonder waterkerende constructies (bijvoorbeeld damwanden);
 2. Keringen langs boezemwateren als Roode Vaart en (aftakkingen van) Oude Maasje 6 km.

Bij deze toetsing zijn ook de waterkerende kunstwerken meegenomen (95 st).

De opgave is om de dijken zodanig te beschouwen en/of te verbeteren dat volgens de huidige inzichten de keringen minimaal de komende 50 jaar weer gaan voldoen.

Het waterschap heeft de ambitie om te werken aan een goede samenwerking met de stakeholders aan de versterking van de economische structuur en een duurzaam ingerichte leefomgeving, waarbij sterk wordt gelet op het benutten van kansen op het gebied van People, Planet en Profit. Daartoe wordt voor het Project Verbetering Regionale Keringen gewerkt aan het invoeren van de Aanpak Duurzaam GWW in het project en het zorgen van leereffecten op de gehele organisatie van het Waterschap Brabantse Delta. Dus vanuit het projecten inbrengen van items en aanbevelingen naar het beleid en organisatie en vice versa. Secundair kan dit doorwerken op de stakeholders en daarmee een nog breder draagvlak krijgen en groter duurzaamheidseffect genereren.

Megaborn is gevraagd het waterschap hierin te coachen/begeleiden. Voor de implementatie in het project zijn door Megaborn een aantal activiteiten verricht:

 • Zorgen dat mensen in het projectteam en zo mogelijk in de afdeling weten wat de procesaanpak Aanpak Duurzaam GWW is, hoe het werkt, en hoe ze er in hun projecten en hun organisatie mee om kunnen gaan. Dit is bereikt door middel van een e-learning en workshop;
 • Zorgen dat in het project Duurzaamheid gemaximaliseerd wordt en de Aanpak Duurzaam GWW goed wordt opgepakt. Dit is ingevuld door in de PA-rol (Project-Assurance) de rol van duurzaamheidsmanager te vervullen te zorgen dat het projectteam en de projectuitvoerenden op een goede manier met duurzaamheid aan de gang gaan, dat kansen worden benut, dat het beleid en de organisatie hier goed op faciliteren, dat ervaringen en uitkomsten goed worden geborgd en dat er goed over de voortgang en ontwikkeling wordt gecommuniceerd met de organisatie, het bestuur en de stakeholders.
 • Zorgen dat Duurzaamheid goed wordt verankerd in de stukken voor het ontwerp, de offertes, de contracten en de keuze voor de wijze van marktbenadering en bouworganisatiemodel;
 • Zorgen dat leerervaringen worden geborgd en gedeeld in de afdeling en over de projecten heen;
 • Zorgen dat de Aanpak wordt verankerd in de werkmethoden van WSBD, door in de ruimte die het project daarvoor biedt handvatten aan te geven.

Voor de training Aanpak Duurzaam GWW zijn de volgende leerdoelen bereikt:

 • Leren toepassen van het stappenplan van de Aanpak Duurzaam GWW op basis van een case. De case is tevens de basis voor de workshop;
 • Leren denken in kansen en doelen en leren hoe de gereedschappen en instrumenten in de aanpak hierbij helpen;
 • Deelnemers leren de 6 stappen als cyclisch geheel in een aantal verschillende fases en vanuit een aantal rollen toe te passen. De case wordt niet volledig behandeld, dus alle stappen in alle fases, maar wordt beperkt tot een aantal elementaire momenten.
 • Leren denken en doen in proces en Duurzaamheid in fasen concreet te maken;
 • Leren benaderen vanuit verschillende perspectieven en verschillende standpunten;
 • Weten van beïnvloedingsmogelijkheden afhankelijk van de fase;
 • Leren stakeholders herkennen en erkennen.

Ridder van Montfoortlaan, Hazerswoude-Dorp

De gemeente Alphen aan den Rijn wilde een duurzame oplossing. Met de Aanpak Duurzaam GWW in de hand wilde de gemeente samen met ingenieursbureau Megaborn in dit zeer zettingsgevoelige gebied minder dan 30 cm zetting in 30 jaar realiseren. Er is een vervolgens, in samenspraak met de milieudienst, een keuze gemaakt uit verschillende lichtgewicht constructiematerialen en gekeken naar de positieve effecten op thema’s van het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW. Thema’s zoals Total Cost of Ownership (TCO), innovatie, beperking van gebruik van primaire grondstoffen, klimaat, bereikbaarheid en water.

Dit leidde uiteindelijk tot een een combinatie van gebroken argex in de rioolsleuf en een toplaag van schuimglas. Schuimglas is een superlicht soort grind dat wel vier keer lichter is dan water. Daarnaast is het ook duurzaam en milieuvriendelijk. Het basisproduct van schuimglas is glasmeel, dat ontstaat bij de recycling van glas. Met deze duurzame innovatie is een evenwichtsconstructie ontwikkeld die naar verwachting zelfs maximaal 7 cm zetting betekent in 30 jaar. Daarmee wordt een nog grotere bijdrage geleverd aan materiaalbesparing, lagere  onderhoudskosten, betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en draagt bij aan de circulaire economie.

Binnen enkele jaren is duidelijk hoe het schuimglas zich houdt in de straten. De gemeente houdt de ontwikkeling van de zetting, de constructieve effecten en de milieutechnische aspecten via een uitgebreid metingenprotocol in de gaten. Als het schuimglas goede resultaten oplevert, wordt gekeken of het schuimglas op meer plekken kan worden gebruikt.

HOV2 Europalaan, Nuenen

De gemeente Nuenen heeft Megaborn ingeschakeld om in zeer korte tijd een DO voor een groot en complex project voor een complete herinrichting/reconstructie om te zetten naar een UAV-gc – E&C-contract en dat Europees aan te besteden. Megaborn heeft het E&C-contract op basis van UAV-gc en Duurzaam GWW opgezet voor maximale kansenbenutting voor het beschikbare budget en maximale risicobeheersing dat op tijd en binnen budget de maximale kwaliteit wordt geleverd. Ook met maximale aandacht voor voorkomen sluipverkeer, overlastbeperking, veiligheid voor weggebruikers e.d. De uitvraag heeft nu opgeleverd dat de weg voor 20 jaar wordt gegarandeerd (dus geen onderhoudskosten) en dat geluidsreductie gegarandeerd wordt op -4,0 dBa gedurende 20 jaar! (oorspronkelijk zou dat -2,5 dBa alleen bij aanleg zijn!). Nuenen heeft Megaborn vervolgens i.v.m. de aanwezige kennis en kunde gevraagd om ook het contractmanagement te doen. Daarbij kwam dat contractmanagement voor dergelijke projecten relatief nieuw was voor Nuenen en zij dit graag ook verankerd wilden zien worden in hun organisatie. De betrokken personen worden ook meegenomen in de SCB-strategieën/mogelijkheden en overwegingen om voor een bepaald strategie te kiezen.

De doelstelling van het project luidde: Zorgen dat het project binnen budget met maximale kwaliteit en met zo min mogelijke verstoring en op tijd en tot grote tevredenheid van de bewoners, bedrijven en gemeente gerealiseerd kan worden. De case is ook leermateriaal voor Duurzaam GWW.