Met onze ruime kennis van omgevingsmanagement bij diverse grote en kleine infrastructurele projecten bij onder andere ProRail, de Provincie Noord-Brabant en verschillende gemeenten, is Megaborn in staat om stakeholders/burgers tijdig bij geplande projecten te betrekken, ze voldoende te informeren en hun specifieke kennis/expertise in te zetten. Zo wordt draagvlak gecreëerd onder de belanghebbenden en worden omwonenden uitvoerig en regelmatig geïnformeerd over het project. Dit levert diverse signalen op die in een vroegtijdig stadium onderkend kunnen worden. Hierdoor blijft de omgeving sociaal, economisch en ruimtelijk functioneren. En kan actief gestuurd worden op zowel het primair realiseren van de belangen van de overheid als zorgen voor de belangen van de andere stakeholders.

Omgevingsmanagement kan Megaborn voor u regelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door onze insteek van techniek met beleid en ervaring kan Megaborn de gewenste bijdrage leveren bij alle stappen van het proces

De volgende producten kunnen wij leveren:

 • Actoren analyse: onderscheid wordt gemaakt in “stakeholders” en “shareholders”. De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, de rol en de belangen van de verschillende spelers worden in beeld gebracht.
 • Conditioneringsplan: diverse condities zijn bepalend om het project te realiseren. Deze condities hebben vaak een directe relatie met de omgeving.
 • Knelpuntenanalyse: een project heeft impact hebben op de omgeving. Nader wordt gekeken naar de knelpunten die het project veroorzaakt en de wijze waarop dit de omgeving beïnvloedt.
 • Procedureoverzicht: procedures zijn bepalend voor de doorlooptijden van het project. De doorlooptijden van procedures zijn enerzijds wettelijk bepaald, maar worden ook in belangrijke mate bepaald door de omgeving.
 • Communicatieplan: communiceren en overleg voeren is een belangrijke activiteit van de omgevingsmanager. Met de omgeving wordt structureel overleg gevoerd om vragen direct te kunnen beantwoorden.
 • Informatieplan: informatie verschaffen over het project is een doorlopend traject. De eerste vragen over het project met dit plan weggenomen.
 • Bereikbaarheidsplan: het maatschappelijk, sociaal en economisch kunnen blijven functioneren vormen voor de omgeving een belangrijke voorwaarde.
 • Veiligheidsplan: voor het maatschappelijk kunnen functioneren vormt veiligheid een belangrijk onderdeel. Er dient aandacht te zijn voor veiligheid voor bewoners en veiligheid tijdens de bouwactiviteiten.
 • Leefbaarheidsplan: bouwactiviteiten kunnen hinder opleveren voor de leefbaarheid in de directe omgeving van het project. Het beoordelen op welke wijze de leefbaarheid binnen het project gewaarborgd dient te worden behoort tot een van de producten.

Omgevingsmanagement en werken aan duurzaamheid

Een van de belangrijkste aspecten van het werken aan duurzaamheid is het integraal benaderen van projecten. Dit betekent dat personen van diverse disciplines vroegtijdig in een project met elkaar om de tafel gaan om samen de mogelijkheden voor duurzaamheid te onderzoeken. De omgevingsmanagers van Megaborn maken de verbinding tussen deze verschillende personen. We brengen ze bij elkaar, informeren ze én stimuleren ze om samen te werken aan de benutting van duurzaamheidskansen.

Bij grote projecten heeft de inzet van onze omgevingsmanagers geresulteerd in:

 • verbetering imago;
 • voorkomen van (onnodige) vertragingen;
 • creëren en houden van draagvlak;
 • herkenbaarheid richting externe stakeholders en shareholders;
 • betrouwbaarheid (nakomen van mondelinge en schriftelijke toezeggingen);
 • integraliteit (de omgevingsmanager overziet alle processen en activiteiten);
 • transparantie en integriteit;
 • het voorkomen van onnodige knelpunten;
 • het voorkomen van onnodige ruis;
 • maatschappelijke betrokkenheid en oog voor het maatschappelijk functioneren van de omgeving;
 • centraal aanspreekpunt voor de omgeving met informatie en communicatiepunt voor het onderhouden van contacten.