Propositie Circulaire Economie

Met de introductie van de functie Minister van Klimaat en Economische Zaken krijgt klimaat een extra focus in de politiek. Een van de speerpunten binnen de transitieagenda’s is de Circulaire Economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. In plaats van grondstoffen te winnen, te verbruiken en uiteindelijk af te danken als afval, worden grondstoffen steeds opnieuw en zo goed mogelijk gebruikt. En circulaire economie wordt breder bekeken dan alleen grondstoffen. Het gaat om het verantwoord omgaan met alle ‘resources’.

Het doel van een circulaire economie luidt als volgt:
Het doel van een circulaire economie is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dus het zo goed mogelijk gebruiken van de ‘resources’.

De politiek is nog zoekende naar de wijze waarop men in Nederland zo effectief en efficiënt mogelijk invulling kan geven aan de doelstellingen op het gebied van circulaire economie.

Circulaire economie en Duurzaam GWW

Met de Aanpak Duurzaam GWW wordt circulariteit (en duurzaamheid) naar een hoger plan getild en worden doelstellingen op gebied van onder meer energie, klimaat, materialen en budgetten in samenhang opgepakt. De ruimtelijke opgave is namelijk breder dan alleen bouwen. We gaan van het incidenteel zoeken naar en meenemen van kansen voor circulariteit naar het structureel meenemen van dit onderwerp. We creëren een verandering in het systeemdenken. Het toepassen van de aanpak Duurzaam GWW levert een grote (financiële) winst in GWW-werken, en zelfs in de gehele bouwsector:

 • Reductie van 10% op onderhoud;
 • Reductie van 20% op de doorlooptijd/inspraak;
 • Reductie van 20% – 30% op materialen.

Megaborn heeft voor de tweede kamer een position paper geschreven over bovengenoemde wijze waarop het werken met de Aanpak Duurzaam GWW kan bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen op het gebied van circulaire economie. Dit paper is ‘gepitched’ tijdens een propositie aan o.a. leden van het ministerie van economische zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en teamleden van het transitieteam.

Green Deal Duurzaam GWW, NLingenieurs

Megaborn is mede-ontwikkelaar en trekker van de Aanpak Duurzaam GWW en mede-opsteller van de Green Deals Duurzaam GWW 1.0 en 2.0. In het proces van de totstandkoming van de Green Deals heeft Megaborn zowel de rol als verbinder als inhoudelijk deskundige vervult. De invulling van deze rollen bestond uit het verbinden van geïnteresseerden organisaties, het enthousiasmeren van organisaties en het schrijven van de teksten van de Green Deals.

De Green Deals omvatten diverse producten die Megaborn aanbied voor organisaties die aan de slag willen met de Aanpak, zoals een statement, visie(nota), strategie (notities) en een uitvoeringsprogramma.

 

Coaching, Brabantse Delta

Megaborn vervult voor diverse opdrachtgevers een coachende rol op het gebied van Duurzaam GWW.

Bij het waterschap Brabantse Delta vervult Megaborn deze rol binnen het project Verbetering Regionale Keringen. In dit project wordt gewerkt aan de verbetering van verschillende categorieën keringen die in 2013 zijn getoetst en afgekeurd, namelijk:

 1. Keringen langs regionale wateren als Mark, Vliet, Dintel, Laakse Vaart en Leurse Haven: 160 km (incl. bijzonder waterkerende constructies (bijvoorbeeld damwanden);
 2. Keringen langs boezemwateren als Roode Vaart en (aftakkingen van) Oude Maasje 6 km.

Bij deze toetsing zijn ook de waterkerende kunstwerken meegenomen (95 st).

De opgave is om de dijken zodanig te beschouwen en/of te verbeteren dat volgens de huidige inzichten de keringen minimaal de komende 50 jaar weer gaan voldoen.

Het waterschap heeft de ambitie om te werken aan een goede samenwerking met de stakeholders aan de versterking van de economische structuur en een duurzaam ingerichte leefomgeving, waarbij sterk wordt gelet op het benutten van kansen op het gebied van People, Planet en Profit. Daartoe wordt voor het Project Verbetering Regionale Keringen gewerkt aan het invoeren van de Aanpak Duurzaam GWW in het project en het zorgen van leereffecten op de gehele organisatie van het Waterschap Brabantse Delta. Dus vanuit het projecten inbrengen van items en aanbevelingen naar het beleid en organisatie en vice versa. Secundair kan dit doorwerken op de stakeholders en daarmee een nog breder draagvlak krijgen en groter duurzaamheidseffect genereren.

Megaborn is gevraagd het waterschap hierin te coachen/begeleiden. Voor de implementatie in het project zijn door Megaborn een aantal activiteiten verricht:

 • Zorgen dat mensen in het projectteam en zo mogelijk in de afdeling weten wat de procesaanpak Aanpak Duurzaam GWW is, hoe het werkt, en hoe ze er in hun projecten en hun organisatie mee om kunnen gaan. Dit is bereikt door middel van een e-learning en workshop;
 • Zorgen dat in het project Duurzaamheid gemaximaliseerd wordt en de Aanpak Duurzaam GWW goed wordt opgepakt. Dit is ingevuld door in de PA-rol (Project-Assurance) de rol van duurzaamheidsmanager te vervullen te zorgen dat het projectteam en de projectuitvoerenden op een goede manier met duurzaamheid aan de gang gaan, dat kansen worden benut, dat het beleid en de organisatie hier goed op faciliteren, dat ervaringen en uitkomsten goed worden geborgd en dat er goed over de voortgang en ontwikkeling wordt gecommuniceerd met de organisatie, het bestuur en de stakeholders.
 • Zorgen dat Duurzaamheid goed wordt verankerd in de stukken voor het ontwerp, de offertes, de contracten en de keuze voor de wijze van marktbenadering en bouworganisatiemodel;
 • Zorgen dat leerervaringen worden geborgd en gedeeld in de afdeling en over de projecten heen;
 • Zorgen dat de Aanpak wordt verankerd in de werkmethoden van WSBD, door in de ruimte die het project daarvoor biedt handvatten aan te geven.

Voor de training Aanpak Duurzaam GWW zijn de volgende leerdoelen bereikt:

 • Leren toepassen van het stappenplan van de Aanpak Duurzaam GWW op basis van een case. De case is tevens de basis voor de workshop;
 • Leren denken in kansen en doelen en leren hoe de gereedschappen en instrumenten in de aanpak hierbij helpen;
 • Deelnemers leren de 6 stappen als cyclisch geheel in een aantal verschillende fases en vanuit een aantal rollen toe te passen. De case wordt niet volledig behandeld, dus alle stappen in alle fases, maar wordt beperkt tot een aantal elementaire momenten.
 • Leren denken en doen in proces en Duurzaamheid in fasen concreet te maken;
 • Leren benaderen vanuit verschillende perspectieven en verschillende standpunten;
 • Weten van beïnvloedingsmogelijkheden afhankelijk van de fase;
 • Leren stakeholders herkennen en erkennen.

Revitalisering De Hagen, Vianen

De gemeente Vianen was voornemens om de infrastructuur op bedrijventerrein De Hagen te revitaliseren. De aanleiding was de aanwezige problematiek betreffende de doorstroming, fietsveiligheid, wateroverlast én achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. De door de gemeente geformuleerde doelstelling van het project luidde:

Het revitaliseren van de infrastructuur van bedrijventerrein De Hagen Vianen binnen de beschikbare middelen en op basis van systeemeisen die tot stand zijn gekomen aan de hand een klanteisenspecificatie waarin een optimum is gezocht tussen de belangen van alle stakeholders.

Om dit doel te realiseren stond binnen dit project het opstellen van het UAV-gc contract op basis van ProContract en Duurzaam GWW centraal. Voor de gemeente was het de eerste keer dat een UAV-gc contract werd opgesteld voor een dergelijk type project met veel invloedsfactoren en dus veel risico’s en kansen en was werken met Duurzaam GWW nog onbekend. Om die reden was het van groot belang dat de gemeente zo goed mogelijk werd begeleid in de contractvoorbereiding en er extra toelichting wordt gegeven op de effecten van keuzes en wensen, de beheersmaatregelen voor risico’s en de mogelijkheden voor het benutten van kansen op gebied van duurzaamheid en onderhoud. Daarmee kon door de verantwoordelijke projectleider ook beter de interne verantwoording op de aspecten Tijd (T), Budget (B), Kwaliteitsverwachting/keuzes (K) en Stakeholder/opdrachtgever-tevredenheid (S) worden verzorgd.

Het project had dus naast het centrale doel ook een lerend doel/aspect en Megaborn heeft de gemeente hier in begeleid.

Duurzaam GWW

Megaborn heeft de Aanpak Duurzaam GWW ingezet om aan de voorkant de scope van het project helder te krijgen. Dankzij de systematische benadering zijn de exacte eisen en wensen van de gemeente op diverse thema’s van de ruimtelijke ordening helder gekregen. Dit ook mede in relatie tot het gemeentelijk beleid, wat is geanalyseerd met behulp van de Omgevingswijzer.

Aan de hand van het Ambitieweb zijn de minimale én maximale ambities op de diverse thema’s bepaald. Gedurende het proces van de totstandkoming van het contract is aan de hand van het Ambitieweb focus gehouden op de gestelde ambities.

De minimale en maximale ambities zijn ingezet om tijdens de aanbesteding de aannemer binnen het vastgestelde plafondbedrag uit te dagen meer te realiseren dan de minimale eisen. Hier lag voor de aannemer een mogelijkheid om op het aspect Duurzaamheid binnen de EMVI fictieve korting te krijgen.

Verkeersmodel

Naast de inzet van Duurzaam GWW voor een goede scope, focus en ambities kent dit project ook een ander uniek concept: de inzet van een verkeersmodel tijdens de aanbesteding. Megaborn heeft met behulp van VISSIM een verkeersmodel opgesteld van het bedrijventerrein. De aannemer is vervolgens uitgedaagd om met behulp van dit verkeersmodel oplossingen te genereren om de doorstroming op het bedrijventerrein te verbeteren. Het meeleveren van een filmpje van het verkeersmodel met de gekozen oplossingsrichting(en) was onderdeel van de inschrijving. De inschrijvingen waren vernieuwend en indrukwekkend, waarbij KWS de winnaar van de aanbesteding werd. Bekijk hieronder het indrukwekkende filmpje van KWS.

Venuslaan, Nieuw-Lekkerland

Megaborn is als mede-opsteller van de Green Deal al in 2010 begonnen met het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW, bij de reconstructie van de Venuslaan e.o. in Nieuw-Lekkerland. De reconstructie van de Venuslaan was daarmee het eerste project wat compleet werd uitgevoerd conform de Aanpak Duurzaam GWW en is daarmee een icoonproject voor zowel de Green Deal als de verduurzaming van de ingenieurssector.

Het project was niet enkel uniek vanwege de introductie van de Aanpak Duurzaam GWW. Megaborn heeft namelijk naast het uitvoeren van het project ook direct een opleidingstraject opgesteld en doorgelopen voor de afdeling Voorbereiding, Realisatie en Beheer van de gemeente Molenwaard om de medewerkers kennis te laten maken met de werkwijze en instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW. Het succes van de toepassing van de Aanpak in combinatie met het succes van het opleidingstraject heeft ervoor gezorgd dat het project wordt gebruikt als lesmateriaal en case voor de hedendaagse opleidingen Duurzaam GWW.

De Aanpak heeft geleid tot drie belangrijke successen:

 • Door de toepassing van de Omgevingswijzer zijn alle beleidsvelden en potentiele kansen meegenomen en is de projectscope beter afgestemd op kansmaximalisatie, zoals het realiseren van gegarandeerde minimale zetting over een lange periode;
 • Door de toepassing met het Ambitieweb kon met de bewoners een hoger ambitieniveau worden afgesproken en hun rol in het realiseren ervan;
 • Door de Aanpak en de helderheid over de kansen en de focus/ambities is een volledige integrale aanpak door aannemer samen met de bewoners uitgevoerd en werd het mogelijk potentieel conflicterende zaken als meer parkeerplaatsen en versterken groenbeleving met elkaar in evenwicht te realiseren. Tevens is er een betere wateroplossing gekomen en een zeer omgevingsvriendelijke uitvoering gerealiseerd.

Vanzelfsprekend bestond het project en de introductie van de Aanpak Duurzaam GWW niet enkel uit successen. De hindernissen zijn vertaald naar leerpunten om in de toekomst meer succes te behalen. Deze leerpunten zijn verwerkt in de vernieuwde versie van de Aanpak en de opleidingen.

Ridder van Montfoortlaan, Hazerswoude-Dorp

De gemeente Alphen aan den Rijn wilde een duurzame oplossing. Met de Aanpak Duurzaam GWW in de hand wilde de gemeente samen met ingenieursbureau Megaborn in dit zeer zettingsgevoelige gebied minder dan 30 cm zetting in 30 jaar realiseren. Er is een vervolgens, in samenspraak met de milieudienst, een keuze gemaakt uit verschillende lichtgewicht constructiematerialen en gekeken naar de positieve effecten op thema’s van het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW. Thema’s zoals Total Cost of Ownership (TCO), innovatie, beperking van gebruik van primaire grondstoffen, klimaat, bereikbaarheid en water.

Dit leidde uiteindelijk tot een een combinatie van gebroken argex in de rioolsleuf en een toplaag van schuimglas. Schuimglas is een superlicht soort grind dat wel vier keer lichter is dan water. Daarnaast is het ook duurzaam en milieuvriendelijk. Het basisproduct van schuimglas is glasmeel, dat ontstaat bij de recycling van glas. Met deze duurzame innovatie is een evenwichtsconstructie ontwikkeld die naar verwachting zelfs maximaal 7 cm zetting betekent in 30 jaar. Daarmee wordt een nog grotere bijdrage geleverd aan materiaalbesparing, lagere  onderhoudskosten, betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en draagt bij aan de circulaire economie.

Binnen enkele jaren is duidelijk hoe het schuimglas zich houdt in de straten. De gemeente houdt de ontwikkeling van de zetting, de constructieve effecten en de milieutechnische aspecten via een uitgebreid metingenprotocol in de gaten. Als het schuimglas goede resultaten oplevert, wordt gekeken of het schuimglas op meer plekken kan worden gebruikt.

HOV2 Europalaan, Nuenen

De gemeente Nuenen heeft Megaborn ingeschakeld om in zeer korte tijd een DO voor een groot en complex project voor een complete herinrichting/reconstructie om te zetten naar een UAV-gc – E&C-contract en dat Europees aan te besteden. Megaborn heeft het E&C-contract op basis van UAV-gc en Duurzaam GWW opgezet voor maximale kansenbenutting voor het beschikbare budget en maximale risicobeheersing dat op tijd en binnen budget de maximale kwaliteit wordt geleverd. Ook met maximale aandacht voor voorkomen sluipverkeer, overlastbeperking, veiligheid voor weggebruikers e.d. De uitvraag heeft nu opgeleverd dat de weg voor 20 jaar wordt gegarandeerd (dus geen onderhoudskosten) en dat geluidsreductie gegarandeerd wordt op -4,0 dBa gedurende 20 jaar! (oorspronkelijk zou dat -2,5 dBa alleen bij aanleg zijn!). Nuenen heeft Megaborn vervolgens i.v.m. de aanwezige kennis en kunde gevraagd om ook het contractmanagement te doen. Daarbij kwam dat contractmanagement voor dergelijke projecten relatief nieuw was voor Nuenen en zij dit graag ook verankerd wilden zien worden in hun organisatie. De betrokken personen worden ook meegenomen in de SCB-strategieën/mogelijkheden en overwegingen om voor een bepaald strategie te kiezen.

De doelstelling van het project luidde: Zorgen dat het project binnen budget met maximale kwaliteit en met zo min mogelijke verstoring en op tijd en tot grote tevredenheid van de bewoners, bedrijven en gemeente gerealiseerd kan worden. De case is ook leermateriaal voor Duurzaam GWW.